Οι πελάτες, τόσο εταιρείες όσο και άτομα, εμπιστεύονται την CallSat ως μια υψηλής απόδοσης και αξιόπιστη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και επιλέγουν να μεταφέρουν την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας τους μαζί μας.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη συμπλήρωση ενός απλού εντύπου εγγραφής στην CallSat ζητώντας αλλαγή φορέα. Κάνοντας αυτό, όλες οι κλήσεις σας θα δρομολογούνται μέσω του σταθερού δικτύου υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας της CallSat. Για την εν λόγω μεταφορά δεν απαιτείται οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στις γραμμές του πελάτη ούτε απαιτείται να αλλάξετε τον αριθμό τηλέφωνου σας. Φυσικά η CallSat προσφέρει και νέους αριθμούς τηλεφώνων σε όσους πελάτες το επιθυμούν.

Εκτός από το ασφαλές, αξιόπιστο και υψηλής τεχνολογίας δίκτυο, η CallSat προσφέρει τις φθηνότερες κλήσεις που κάνουν τη μετάβαση ακόμη πιο δελεαστική! Τα πάγια των τηλεφωνικών γραμμών μπορούν να μεταφερθούν στην CallSat έτσι ώστε ο πελάτης να λαμβάνει ένα ενιαίο λογαριασμό.

Πάγια Γραμμών
Αναλογική Γραμμή το μήνα 15,00 €
ISDN Γραμμή: το μήνα 27,37 €
Διευκολύνσεις
Αναμένουσα Κλήση: το μήνα Δωρεάν
Συντμημένη Επιλογή: το μήνα Δωρεάν
Κλήση Συνδιάσκεψης: το μήνα Δωρεάν
Θερμή Γραμμή με Προκαθορισμένο Αριθμό Κλήσης:Δωρεάν
Θερμή Γραμμή με Μόνιμα Προκαθορισμένο Αριθμό Κλήσης:Δωρεάν
Παραπομπή Κλήσεων σε Ηχογραφημένη Ανακοίνωση:
(Ο τελικός Χρήστης δεν θέλει να ενοχληθεί ή απουσιάζει)
Δωρεάν
Παραπομπή Κλήσεων σε Ηχογραφημένη Ανακοίνωση:
(Ο τελικός Χρήστης θέλει να Ενημερώσει τους Καλούντες για νέο Γεωγραφικό Αριθμό)
ενεργοποίηση
(για 2 μήνες)
11,80 €
Φωνομήνυμα:ανά μήνα
ανά κλήση
1,18 €
0.1298 €
Αυτόματη Εναλλακτική Επιλογή (PΒΧ - Facility):
Κρυπτοφραγή Κλήσεων προς την Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας:
Κρυπτοφραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων και Κλήσεων προς την Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων:
(900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ- εκτός από κλήσεις προς την υπηρεσία Charity Direct και προς τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία)
ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων και Κλήσεων προς την Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Όλων των Εξερχόμενων Κλήσεων (εκτός από κλήσεις προς τους αριθμούς 112, 199, 132):ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Φραγή Εξερχόμενων Κλήσεων:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Φραγή Κλήσεων προς τις Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων:
(900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ - εκτός από κλήσεις προς την υπηρεσία Charity Direct και προς τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία)
απενεργοποίηση5,13 €
Φραγή Μεταβίβασης Κλήσεων:Δωρεάν
Φραγή Εισερχομένων Κλήσεων:ενεργοποίηση
ανά μήνα
10,08 €
6,05 €
Φραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων:Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων προς Αριθμούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο:Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας:απενεργοποίηση5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας:απενεργοποίηση5,13 €
Τηλεχρεωστικές Διατάξεις:ενεργοποίηση
ανά μήνα
17,00 €
0,85 €
Μεταβίβαση Κλήσεων σε περίπτωση Αλλαγής Αριθμού Τηλεομοιότυπου από τον Τελικό Χρήστη:ενεργοποίηση8,54 €
Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (CLIP):ενεργοποίηση
ανά μήνα
11,80 €
2,36 €
Απόκρυψη Αριθμού (CLIR):Δωρεάν
Απόρριψη Ανωνύμων Κλήσεων:ενεργοποίηση
απενεργοποίηση
11,80 €
11,80 €
Επιλεκτική Απόρριψη Κλήσεων:ενεργοποίηση
απενεργοποίηση
11,80 €
2,36 €
Αποσύνδεση / Επανασύνδεση Γραμμής PSTN:απενεργοποίηση1,18 €
Προσωρινή Διακοπή Γραμμής PSTN και Επανασύνδεση:επανεργοποίηση2,02 €
Απόρριψη Ανωνύμων Κλήσεων:ενεργοποίηση
απενεργοποίηση
8,54 €
8,54 €
Απόκρυψη Αριθμού (CLIR) - Μόνιμη:
Παροχή και Τερματισμός Πολλαπλών Συνδρομητικών Αριθμών (MSN) :ενεργοποίηση
ανά μήνα
8,54 €
0,85 €
Αυτόματη Εναλλακτική Επιλογή (PΒΧ - Facility) :
Πληροφορίες Χρέωσης (AOC):
Φωνομήνυμα:ανά μήνα
ανά κλήση
0,85 €
0,1030 €
Τριμερής Διάσκεψη:Δωρεάν
Φραγή Εισερχομένων Κλήσεων:Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων προς Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων:
(900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ - εκτός από κλήσεις προς την υπηρεσία Charity Direct και προς τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία)
Δωρεάν
Φραγή Μεταβίβασης Κλήσεων:Δωρεάν
Φραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων:Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων προς Αριθμούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο:Δωρεάν
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας:απενεργοποίηση5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας:απενεργοποίηση5,13 €
Φραγή Εξερχόμενων Κλήσεων:απενεργοποίηση5,13 €
Κρυπτοφραγή Όλων Των Εξερχόμενων Κλήσεων (εκτός από κλήσεις προς τους αριθμούς 112,199,132):ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Κλήσεων προς την Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Κλήσεων προς Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων:
(900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ εκτός από κλήσεις προς την υπηρεσία Charity Direct και προς τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία)
ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Κρυπτοφραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων και Κλήσεων προς την Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας:ενεργοποίηση
ανά κλήση
10,08 €
0,1210 €
Αλλαγή Μονάδας Τερματισμού Δικτύου (ΝΤ):ενεργοποίηση51,26 €
Σηματοδοσία Από Τελικό Χρήστη Σε Τελικό Χρήστη (UUS1,2):ενεργοποίηση
ανά μήνα
8,54 €
1,71 €
Κλειστή Ομάδα Χρηστών (CUG):ενεργοποίηση
ανά μήνα
8,54 €
1,71 €
Μεταβίβαση Κλήσεων:ανά κλήση0,1298 €
Αναμένουσα Κλήση:Δωρεάν
Παραπομπή Κλήσεων σε Ηχογραφημένη Ανακοίνωση:
(Ο τελικός Χρήστης θέλει να Ενημερώσει τους Καλούντες για νέο Γεωγραφικό Αριθμό)
ενεργοποίηση8,54 €
Προσωρινή Διακοπή Γραμμής ISDN BRA και Επανασύνδεση:επανενεργοποίηση1,71 €
Διεπιλογή Εισόδου (DID):ενεργοποίηση
ανά μήνα
42,72 €
56,38 €
Παροχή και Τερματισμός Διεπιλογικών Αριθμών:ενεργοποίηση
ανά μήνα
17,09 €
17,09 €
Αναμένουσα Κλήση:
Σηματοδοσία Από Τελικό Χρήστη Σε Τελικό Χρήστη :ενεργοποίηση
ανά μήνα
8,54 €
1,71 €
Κλειστή Ομάδα Χρηστών (CUG):ενεργοποίηση
ανά μήνα
8,54 €
25,63 €
Αυτόματη Εναλλακτική Επιλογή (PΒΧ - Facility):
Πληροφορίες Χρέωσης (AOC):
Φραγή Εισερχομένων Κλήσεων:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Υπηρεσίες Υπερτιμημένων Κλήσεων:
(900ΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧ - εκτός από κλήσεις προς την υπηρεσία Charity Direct και προς τα διανυχτερεύοντα φαρμακεία)
ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Εξερχόμενων Διεθνών Κλήσεων:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Αριθμούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Σταθερής Τηλεφωνίας:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Κλήσεων προς Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Φραγή Εξερχόμενων Κλήσεων:ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
5,13 €
Τέλη Τοπικών Κλήσεων
Τέλη Κλήσεων προς Σταθερή Τηλεφωνία: Μονάδα
μέτρησης
Τέλος ανά
λεπτό (€)
Ελάχιστη
χρέωση
Τέλος ανά
μονάδα (€)
Προς όλους τους παρόχους: 1 λεπτό 0,01773 € Ν/Α 0,01773 €
Τέλη Κλήσεων προς Κινητά: Μονάδα
μέτρησης
Τέλος ανά
λεπτό (€)
Ελάχιστη
χρέωση
Τέλος ανά
μονάδα (€)
Προς CallSat / Cytamobile – Vodafone / MTN: 1 λεπτό 0,042 € Ν/Α 0,042 €
Προς CallSat / PrimeTel / LemonTel / MeeMob: 1 λεπτό 0,04534 € Ν/Α 0,04534 €
Τέλη Κλήσεων προς Υπηρεσίες Ευφυούς ΔικτύουΜονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
Λεπτό (ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
700xxxxx
Προς όλους τους παρόχους:1 λεπτό0,10 €Ν/Α0,10 €
777xxxxx
Προς όλους τους παρόχους:1 λεπτό0,10 €Ν/Α0,10 €
Τέλη Κλήσεων προς ΔιαδίκτυοΜονάδα
Μέτρησης
Τέλος ανά
Λεπτό (ευρώ)
Ελάχιστη
Χρέωση
Τέλος ανά
Μονάδα (ευρώ)
Προς Παρόχους Internet με ή χωρίς συνδρομή:
(8090-16xx) - (90902626)
2 λεπτά0,0714 €Ν/Α0,1428 €
Τέλη Διεθνών Κλήσεων

Δείτε τις χρεώσεις διεθνών κλήσεων σε PDF.

Δείτε τις χρεώσεις διεθνών υπερτιμημένων/ειδικών και προς δορυφορικά δίκτυα κλήσεων σε PDF.

Δείτε τoυς κωδικούς διεθνών υπερτιμημένων και δορυφορικών δίκτυων σε PDF.

Συμβόλαια / Αιτήσεις
Ολοκληρωμένες Λύσεις
για Ιδιώτες

Κινητή
τηλεφωνία

Η CallSat, επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στην κινητή τηλεφωνία! Προσφέρουμε τόσο υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας (CallSat Mobile Pay As You Go) όσο και υπηρεσίες συμβολαίου (CallSat Mobile Pay Monthly).

PrePaid Τηλεφωνία από τη CallSat

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λεωφ. Αθαλάσσης 122, 2024
Tηλ: +357 22 000000
Tηλ: +357 22 498045